Hoge Kwaliteit

De producten van WalkingPad zijn met veel zorg ontwikkeld en geproduceerd waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Zorgeloze service

Is er een probleem met een van de WalkingPad producten? Onze monteurs komen aan huis, of halen het product kosteloos bij u op voor reparatie.

2 Jaar Garantie

Op alle WalkingPad apparaten zit twee jaar garantie. Is er een probleem in deze periode? Wij lossen het kosteloos voor u op.

Garantie Voorwaarden

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  4. De garantietermijn van de ondernemer bedraagt 24 maanden. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
  6. De ondernemer garantie is niet overdraagbaar
  7. De ondernemer is niet verplicht gevolgschade te vergoeden, die is ontstaan door het gebruik van een geleverd product.

Artikel 13 – Reparatie onder garantie

  1. De ondernemer zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid een reparatie uitvoeren onder garantie. De ondernemer is echter niet aansprakelijk voor het verloren gaan van eventuele data door het noodzakelijkerwijs wissen of door vervanging van datadrager en/of het complete product.
  2. Is het defect of de klacht niet te wijten aan het product dan worden de onderzoekskosten in rekening gebracht voor de reparatie. 
  3. Buiten de zichttermijn en binnen de garantietermijn repareert of vervangt de ondernemer het product kosteloos indien voldaan wordt aan de garantievoorwaarden. Lukt dit niet binnen een redelijke termijn, dan wordt (een deel van) het aankoopbedrag vergoed.